Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №59/2015 г.

Инвестиционно предложение: Добив на подземни богатства скално-облицовъчни материали - гнайси от площ „Ореше“ в землищата на с. Ореше и с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда добив на скално-облицовъчни материали гнайси от находище „Ореше“ в землището на с. Ореше. Находището е с площ 28.740 дка, разпределена в два участъка – „север“ и „юг“. От министъра на околната среда и водите е издадено Разрешение №970/21.12.2010 г. за проучване на скално-облицовъчни материали в площ „Орeше“ в землищата на с. Ореше и с. Крушево.
Добиването е предвидено да се извършва ръчно или посредством малка механизация.
Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „а” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на гореописаното инвестиционно предложение, се установи, че:
- инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии;
- инвестиционното предложение попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС” и подлежи на процедура по оценка за съвместимост съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР по реда на глава трета от Наредбата за ОС, а именно: процедурата по оценка за съвместимостта на настоящето инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай - чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС, с която следва да се опише вида и начина на ползване на земите към настоящия момент.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Гърмен, с. Ореше и с. Крушево, и директора на БДЗБР.