Съдържание

Посетители

В момента има 66  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №57/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти (мандра) в имот № 014008 с площ 3.890 дка, местност „Дебелата земя“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на предприятие за производство (мандра) на млечни продукти с капацитет 2 до 6 тона дневно. В мандрата ще бъдат произвеждани сирене, кашкавал, суроватъчна извара и кисело мляко по традиционна технология. Предвидено е към предприятието в имота да бъдат изградени складова база и административно - битова сграда. Захранването на предвидените обекти с електроенергия ще бъде осъществено от съществуващата електропреносна мрежа чрез външна връзка. Снабдяването на обектите с вода за питейно-битови и производствени нужди ще бъде осъществено от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Кресна. Отвеждането на образуваните отпадъчни води ще бъде осъществено чрез канализационно отклонение в съществуващата канализация на града.
Така заявеното инвестиционно предложение e включено в т. 7, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо са разположени следните защитени зони:
- защитена зона BG0002003 „Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.);
- защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС” и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони предвид чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие по реда на глава трета от Наредбата за ОС.
Съобразено с обхвата и предвижданията на инвестиционното предложение, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони е, че така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, растителни и животински видове, вкл. птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, в т. ч. и най - близо разположените защитени зони BG0002003 „Кресна” и BG0000366 „Кресна - Илинденци”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Кресна