Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №55/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Биогазова система и когенерация за производство на ел.енергия в имот №021056, местност „Жингов бряст“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционно предложение се предвижда в имот №021056, с площ 7.192 дка, да бъде изградена биогазова система и когенерация за производство на ел.енергия. Предвижда се производство на биогаз чрез ферментация на животинска торова маса и растителни отпадъци и когенерирането му чрез двигател и генератор на ел. енергия, с мощност 500 kW. Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа ще се осъществи чрез подземен ел.провод и трасе преминаващо по границата на имот №021055, по полски път и през имот №021057.
Предвид горе изложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, буква „а” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на гореописаното инвестиционно предложение, се установи, че:
 инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии;
 инвестиционното предложение попада в границите на две защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно:
• защитена зона BG0002078 „Славянка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-751/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.);
• защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”.
При извършената проверка за допустимост на основание чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002078 „Славянка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Хаджидимово и кметство с. Гайтаниново.