Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №54/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.35.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за нуждите на обект пункт за годишни технически прегледи на леки и товарни автомобили, контролно - диагностичен пункт, автомивка и кафе“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

За инвестиционно предложение “Изграждане на пункт за годишни технически прегледи, контролно диагностичен пункт, автомивка и кафе в поземлен имот с идентификатор 04279.35.1, местност „Чикуто - Ш.18“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ директорът на РИОСВ - Благоевград се е произнесъл с писмо с изх. № 2778(1)/23.07.2013 г.
Предмет на настоящето инвестиционното предложение е изграждане на сондажен кладенец с дълбочина 20 в горепосочения имот с цел водовземане от подземни води за измиване на автомобили и площадката. Необходимото за дейността на обекта годишно водно количество се очаква да бъде в размер 2160 м3.
Питейно - битовото водоснабдяване на обекта ще бъде осъществено посредством включване към водопроводната мрежа на гр. Благоевград. Отпадъчните води от обекта ще бъдат зауствани в изгребна яма в югоизточната част на имота до изграждане на канализационна мрежа в района.
Така заявеното инвестиционно предложение e включенo в т.10, буква „н“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко».
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград и БДЗБР