Съдържание

Посетители

В момента има 411  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №53/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Разширение на гробищен парк в имоти с №№ 022028, 022033 и 022027 и част от имоти 022026, 000528 и 022029 в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация гробищния парк е изграден в имот № 000527, землище на с. Марикостиново с площ 4700 м2. С инвестиционното предложение се предвижда разширение на съществуващия гробищен парк в обхват на имоти №№ 022028, 022033 и 022027 и част от имоти 022026, 000528 и 022029 с обща площ 4661 м2. Предвидено е да бъдат обособени около 1530 места за починали. За обслужване на разширението на гробищния парк ще бъде осигурен достъп през имоти № 022026 и № 022029.
Предвижда се водоснабдяването на имотите да се осъществи от съществуващия водопровод в имот №000527.
Заявеното инвестиционно предложение се явява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС на обект, попадащ в обхвата на т. 12, буква „д“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава шеста на ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена границата на защитена зона BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици предмет на опазване в защитена зона BG0002098 “Рупите”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Марикостиново