Съдържание

Посетители

В момента има 488  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №30/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма в поземлени имот №005005 и №005018, местност „Джебре“ в землището на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в посочените имоти с обща площ 2.579 да се изгради кравеферма с капацитет до 100 бр. животни. Ще бъде изградена масивна сграда, в която да се обособят помещение за отглеждане на животните и битова стая за персонала. Предвидено е изграждане на торохранилище за съхранение на торовата маса.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи от съществуващ ел. провод в близост до имота чрез подземно положен кабел с дължина около 10 м.
Необходимите количества вода за отглеждане на животните и за битови нужди на персонала ще се осигурят от бъдещ уличен водопровод, минаващ по прилежащата към имот №005005 улица.
Битовите отпадъчни води е предвидено да се заустват в изгребна яма.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони, чиито граници се припокриват изцяло:
- защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764 от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 100 от 2008 г.);
- защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”.
На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0000495 „Рила”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Якоруда