Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №29/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за имитиращи млечни продукти в УПИ ХХІІІ, кв. 40 по плана на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с уведомлението за горното инвестиционно предложение в североизточната част на УПИ ХХІІІ, кв. 40 по плана на с. Марикостиново е изградена сграда, представляваща едноетажно хале. С инвестиционното предложение се предвижда сградата да бъде преустроена в цех за производство на имитиращи млечни продукти – бяло саламурено сирене, кисело мляко и извара, и пристроена на изток с битови помещения и офиси.
Предвижда се в цеха да се произвеждат до 28 тона имитиращи млечни продукти.
Имота е с изградена техническа инфраструктура – път, водопровод, канализация и ел. провод.
Предвид горе изложеното така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на цех за имитиращи млечни продукти в УПИ ХХІІІ, кв. 40 по плана на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“ попада в обхвата на т. 7, буква „в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост са разположени границите на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001023 “Рупите - Струмешница”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.) и BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп..), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите”.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич и с. Марикостиново.