Съдържание

Посетители

В момента има 233  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №25/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Производствено-складова дейност - изграждане на цех консервиране на зеленчуци в имоти с идентификатори 56126.600.275 и 56126.600.271 (УПИ ІІ-275 и УПИ ІІІ-271, кв. 4) по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация имот с идентификатор 56126.600.275 и площ 2307 м2 e с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект", а имот с идентификатор 56126.600.271 и площ 2915 м2 - „за складова база".
Предвижда се съществуващите в имотите сгради да се запазят и изградят нови предназначени за цех за консервиране на зеленчуци.
Предвидено е в цеха да се обработват до 3 тона зеленчуци на месец.
Имотите са с изградена техническа инфраструктура – захранени с вода и електроенергия, отпадъчните води са включени в градската канализационна мрежа.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 7, буква „б" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
- защитена зона BG0000167 „Беласица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.);
- защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.
На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0000167 „Беласица" и BG0001023 „Рупите - Струмешница".
Копие от писмото е изпратено до кмета на Петрич.