Съдържание

Посетители

В момента има 643  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №24/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) в имот №033096, местност „Пенковото" в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

За инвестиционно предложение за "Изграждане на животновъдна ферма - кравеферма с капацитет до 150 животни" в имот №033096 с площ 4.291 дка в местност „Пенковото", землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград" от директора на РИОСВ - Благоевград е издадено Решение №БД-25-ПР/2012 г . Съгласно същото бъдещият обект ще бъде захранен с вода за производствени, противопожарни и битови нужди от съществуващ сондажен кладенец. Предвижда се водовземане на около 6600 м3 вода от сондажния кладенец, при средно годишен дебит 0.2 л/сек.
С настоящето инвестиционното предложение се предвижда в имот №033096 да се изгради сондажен кладенец с проекта дълбочина 25 м като основно захранващо съоръжение. Добиваната вода ще бъде ползва за производствени и битови цели, а за питейни нужди на работниците ще се доставя бутилирана вода. Предвижда се годишно да се добива до 5475 м3 вода.
Промишлените отпадъчни води ще се събират в торохранилище за течна фракция и в последствие ще ползват за наторяване. Битовите отпадъчни води ще се заустват във водоплътна изгребнa яма.
Заявеното инвестиционно предложение за изграждане на тръбен кладенец попада самостоятелно в обхвата на т. 2, буква "г" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът, предмет на инвестиционното предложение попада в границите на следната защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно защитена зона BG0002076 „Места" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.
При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002076 „Места", определен със заповедта за обявяването ѝ.
На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места".
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гоце Делчев Петрич и с. на с. Борово и директора на БДЗБР - Благоевград.