Съдържание

Посетители

В момента има 522  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №144/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на риба в поземлен имот №300001 в землището на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда изграждане на ново рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на студенолюбиви риби с капацитет 70 т годишно. Предвидена е обща използвана площ от 2350 м2, която включва: басейни за риба, изградени от дървена конструкция и дървени стени; транспортни контейнери; складово стопанство; вътрешни пътища и площадки; енергийна инфраструктура и инфраструктура на водните потоци.
Храненето на рибите ще се осъществява със специализирани екструдирани фуражи за риба, технологията на отглеждане ще бъде проточна.
За захранване на рибарника се предвижда водовземане от р. Стране (след изитичалото на МВЕЦ „Гарваница“) между кота 1009.9 и кота 1011.8, чрез изграждане на водовземно съоръжение, а отвеждането на водите до имота ще се осъществи посредством водопроводно отклонение. Отработената вода от басейните ще се отвежда в р. Стране посредством помпи на кота 1007.1, като преди заустването ще преминава през пречиствателно съоръжение – механичен барабанен филтър. Предвидено е изграждане и на биологично стъпало и вътрешно окислородяване на басейните. Предвижда се рибовъдното стопанство да бъде оборудвано с 8 бр. рециркулиращи помпи и кислородни реактори за вяска технологична двойка басейни.
Електрозахранването е предвидено да се осъществява от съществуващ трафопост, обслужващ МВЕЦ „Гарваница“.
За достъп до имота ще се ползва съществуващ път за .МВЕЦ с дължина около 3.2 км, завършващ с черен горски път, като този участък бъде баластриран.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1 буква „е“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-330/20.12.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2010 – 2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”.
При извършената проверка относно местоположението на териториите, в които е предвидено да се реализира инвестиционно предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо са разположени следните две защитени зони, чийто граници се припокриват изцяло:
- защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.);
- защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764 от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100 от 2008 г.).
След преглед и анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение „Изграждане на ферма за отглеждане на риба в поземлен имот с номер 300001 в местността Обръше, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.
Копие от писмото е изпратено до кметовете община Разлог и кметство с. Бачево и БДЗБР.