Съдържание

Посетители

В момента има 205  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №142/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Създаване на градини с череши в имоти № 031014, местност „Огради“, № 027015 и № 027016, местност „Тенката пътека“, землище на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в земеделска земя с площ 13.249 дка и начин на трайно ползване „нива“ да бъде създадено насаждение от череши.
Снабдяването на имотите с вода за напояване е предвидено да се осъществява от мрежата на „Напоителни системи“, ЕАД, клон Струма - Места, за което е представен предварителен договор. За нуждите на работниците е предвидено да бъде осигурявана бутилирана питейна вода и поставяне на химическа тоалетна.
За охрана на обекта е предвидено монтиране на фургон.
Предвидено е имотите да бъдат оградени с лека ограда от бетонови колове и метална поцинкована мрежа с дължина 410 м.
За предпазване на насаждението от слана се предвижда монтиране на покривало против слана от агрил, монтирано върху метална носеща конструкция с полета 4/8 м.
Транспортния достъп до имотите ще се осъществява по полски пътища.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
РИОСВ - Благоевград информира, че на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-522/13.12.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2010 - 2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

От извършената проверка по отношение местоположението на имотите, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че:
 имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии;
 имотите, предмет на инвестиционното предложение, попадат в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както следва:
• имот с номер 031014 в землището на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград попада в границите на защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.);
• имоти с номера 027015 и 027016 в землището на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград попадат в границите на две защитени зони, а именно: гореописаната защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици и в границите на защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
Извършена проверка за допустимост в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режимите на защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ - Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитени зони BG0002098 „Рупите“ и BG0001023 „Рупите - Струмешница“ на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Петрич, кметство с. Марино поле и БДЗБР.