Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №112/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на трайни насаждения и култури и изграждане на капкова система за напояване в поземлени имоти с идентификатор 56126.44.69, 56126.44.53, 56126.43.25 и 56126.43.7, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда създаване на трайни насаждения и култури в имоти с обща площ 329.571 дка и начин на трайно ползване „пасище“, както следва:
- овощна от череши в имот с идентификатор 56126.44.53 и площ 195.878 дка;
- биоетерично маслени и медицински култури - ехинацея в имот с идентификатор 56126.44.69 и площ 25.258 дка; розмарин в имот с идентификатор 56126.43.25 и площ 23.870 дка и салвия в имот с идентификатор 56126.43.7 и площ 84.565 дка.
За напояване на насажденията е предвидено изграждане на капкова система, а необходимите количества вода за захранването й ще се осигурят от два броя сондажни кладенци с предполагаема с дълбочина около 35 – 40 м, които ще бъдат изградени в имоти с идентификатори 56126.44.53 и 56126.43.7. Годишно за напояване се предвижда да се ползват водни количества в размер на 252580 м3.
Предвидено е торене с оборски тор и компостирани органични отпадъци и не се предвижда ползване на минерални торове.
Не се предвижда изграждане на обслужващи сгради.
За достъп до имотите ще се ползват съществуващи полски пътища.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-436/03.11.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2010 – 2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Горецитираните имоти, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Имоти 56126.43.25, 56126.44.53, 56126.44.69 попадат изцяло в границите на защитена зона - BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.). Имот 56126.43.7 попада частично в границите на защитена зона - BG0001023 “Рупите - Струмешница”.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните горе защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС“.
Същата се съвместява с процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич и БДЗБР.