Съдържание

Посетители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №77/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на рибарник в имоти с № №191008, 191004 и 191007 в землището на с. Калиманци, община Сандански, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в посочените по-горе имоти с обща площ от 1,517 дка, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване „ниви" да се изгради рибарник за отглеждане на шаран. Схемата на водоснабдяване включва:

  • водовземане от р. Калиманска с географски координати N41º 27' 32", Е23º 28' 43", чрез изграждане на ново водохващане, като необходимото количество за нуждите на рибарника е определено на 1500 куб. м/годишно;
  • почистване на изоставен напоителен канал с цел захранване на водоема с вода;
  • заустване на водите от рибарника в река Калиманска на място с координати N41º 27' 25", Е23º 28' 30".

Предвижда се и ограждане на имотите с ажурна ограда.
Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „е" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на закона за защитените територии.
Инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него липсва информация за начина на пречистване на отпадните води от обекта, вкл. информация за местоположението на довеждащия и отвеждащ канал. Това затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираната защитена зона, предвид което е необходимо с искането за преценяване на необходимостта от ОВОС да бъде представена следната допълнителна информация:

  1. Да се посочи по какъв начин ще се пречистват водите от рибарника преди заустването им в река Калиманска.
  2. Да се посочи дали за нуждите на инвестиционното предложение се предвижда изсичане на крайречна дървесна и храстова растителност или нарушаване на крайречна тревна растителност.
  3. Върху подходящ картен материал да се посочи местоположението на всички елементи на инвестиционното предложение, както следва: място на водовземане, място на заустване, местоположение на съществуващ напоителен канал, предвиден за захранване на обекта с вода и местоположение на отвеждащия канал/водопровод, вкл. да се направи описание и характеристика на имотите (територията), през които ще премине отвеждащия канал/водопровод.
  4. Да се направи описание на предвиденото за изграждане речно водохващане, вкл. да се опишат точните му размери.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич и кметство с. Калиманци и директора на БДЗБР.