Съдържание

Посетители

В момента има 262  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №76/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбен кладенец в имот № 088037 с площ 2.261 дка, местност „Капанлъко", землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.


І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение е предвидено в горепосочения имот да бъде изграден тръбен кладенец с дълбочина 30 м и водомерна шахта при устието на сондажа с площ 2.5 м2. Предвидено е от тръбния кладенец да бъде добивана вода в количества 1040 м3/годишно и същата да бъде използвана за хигиенни, противопожарни и поливни нужди за обект „Складова база, магазин и автосервиз, работилница за монтаж и баланс на гуми" в същия имот, за който РИОСВ - Благоевград се е произнесла със становище изх. № 2239(1)/06.08.2010 г.
Инвестиционното предложение е включено в т. 2, буква „г" от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС, предвид което така заявеното инвестиционно предложение подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава шеста на ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на имота, предмет на инвестиционното предложение, се установи, че имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр.107/2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение, като предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най - близо разположените защитени зони по реда на глава трета от същата.
След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която гореописаното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най - близо разположената защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница".
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич и кметство с. Кърналово и директора на БДЗБР.