Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №71/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на сгради за обществено строителство - казино, игрална зала и хотел в УПИ ІІІ, ІV, V, VІІ, ХІІІ, ХІV, кв. 3, землище на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.


І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:Инвестиционното предложение предвижда УПИ ІІІ, ІV, V, VІІ, ХІІІ, ХІV, кв. 30 (стопански двор), с. Кулата, общ. Петрич да бъдат обединени в един общ урегулиран имот ІІІ и се отреди за „обществено обслужване". Имотите представляват урбанизирана територия – стопански двор на с.Кулата. Новообразуваният имот ще бъде с площ 12 321 кв.м. В новообразувания УПИ ІІІ се предвижда да се изградят сгради за обществено обслужване - казино, игрална зала и хотел. Съществуващите сгради в имотите ще бъдат разрушени. Предвижда се да се изградят две сгради. В едната ще се разположи хотел с ресторант в другата игрална зала и казино. Предвиждания капацитет на сградите е както следва: хотел - около 40 стаи; паркинг - около 100 парко места; казино - около 100 игрални места; ресторант - между 80 - 100седящи места;
Имотите са захранени с вода и ел. енергия.
Така заявеното инвестиционно предложение е дейност включена в т.10, буква „б" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
УПИ ІІІ, ІV, V, VІІ, ХІІІ, ХІV, кв. 3, землище на с. Кулата, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същите попадат в границите на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001023 "Рупите - Струмешница", включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
Преценка за вероятна степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще бъде извършена на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС".
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич и с. Кулата.