Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №67/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на МВЕЦ „УВЕКС" на водопровода за питейно-битово водоснабдяване на ВС „Извора" – група Петрово, землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

В РИОСВ - Благоевград с вх. №2004/17.06.2014 г. е постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на МВЕЦ „УВЕКС" на водопровода за питейно-битово водоснабдяване на ВС „Извора" – група Петрово, землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград", с възложител „Увекс" ЕООД. При извършена проверка на наличната документация е установено, че параметрите на същото са идентични с параметрите, при които е постановено горецитираното Решение № БД-66-ПР/2013 г.
С писмо вх. №2004(2)/08.07.2014 г. „Увекс – Мело-2005" ООД , в качеството си на възложител на инвестиционното предложение "Изграждане на МВЕЦ „УВЕКС" на водопровода за питейно-битово водоснабдяване на ВС „Извора" – група Петрово, землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград", за което е постановено Решение № БД-66-ПР/2013 г., ни уведомява за настъпили обстоятелства по промяна на възложителя.
Предвид промяната на възложителя без промяна на параметрите на инвестиционното предложение, РИОСВ - Благоевград с писмо изх. № 2004(3)/15.07.2014 г. е уведомила „Увекс" ЕООД, че Решение № БД-66-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда е валидно и за новия възложител.