Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №66/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи и предвидени за засаждане лозови насаждения на обща площ 11.0198 ха в имоти с номера 047005, 047008, 058010, 057006, 059001, 059006, 060004 в землището на с. Кромидово и в имоти с номера 000689, 103001 и 105001 в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда изграждане на система за капково напояване на съществуващи и предвидени за засаждане лозови насаждения с обща площ 11.098 ха в землище на с. Марикостиново и с. Кромидово.
Необходимите водни количества ще се осигуряват от водоем на „Напоителни системи" ЕАД, съгласно договор с изх. № 14/24.06.2014 г.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на имотите, предмет на инвестиционното предложение, се установи, че:
- имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии;
- имоти с номера 058010, 057006, 059001, 059006, 060004 в землището на с. Кромидово и имоти с номера 000689, 103001 и 105001 в землището на с. Марикостиново, общ. Петрич, обл. Благоевград попада в границите на една защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: защитена зона BG0002098 „Рупите" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 28 от 2010 г.);
- имоти с номера 047005 и 047008 в землището на с. Кромидово, общ. Петрич, обл. Благоевград не попадат в границите на защитени зони. Най-близо до тях е разположена защитена зона BG0002098 „Рупите".
Инвестиционното предложение като предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава трета от същата.
При извършената проверка за допустимост на инвестиционното предложение за изграждане на система за капково напояване на съществуващи и предвидени за засаждане лозови насаждения с обща площ 11.098 ха в землище на с. Марикостиново и с. Кромидово по реда на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002098 „Рупите", определен със заповедта за обявяването ѝ
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе по вероятността на значително отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитени зони на етапа на внесена от възложителя информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич, с. Кромидово и с. Марикостиново и БДЗБР.