Съдържание

Посетители

В момента има 766  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №65/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Разширение на съществуващ гробищен парк в имоти с № № 664001, 664002, 664003, 664004, 664005, 664006, 664007, 664008, 664009, 664010 в землището на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда разширение на съществуващия гробищен парк на гр. Якоруда в обхват на имоти от №664401 до №664010 с обща площ 6822.16 м2.
Заявеното инвестиционно предложение се явява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС на обект, попадащ в обхвата на т. 12, буква „д" на Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава шеста на ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на имотите, предмет на инвестиционното предложение, се установи, че същите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони, чиито граници се припокриват изцяло:
- защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.);
- защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/2008 г.).
Инвестиционното предложение, като предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, включително и върху най-близо разположените, по реда на глава трета от същата.
След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която гореописаното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", вкл. и върху най-близо разположените защитени зони BG0000495 „Рила" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици.
Писмото е изпратено до кмета на община Якоруда.