Съдържание

Посетители

В момента има 250  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №64/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на електропровод 20 kV (подземно и въздушно) за захранване на имот с идентификатор 65334.226.7842 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на подземен и въздушен eл. провод 20 кV с дължина на трасето 162,68 м за захранване на имот с идентификатор 65334.226.7842. Имот с идентификатор 65334.226.7842 е урбанизирана територия с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)". За същия директора на РИОСВ - Благоевград се е произнесъл с писмо с изх. № 805(1)/ 11.03.2009 г. за инвестиционно предложение за жилищно строителство. Трасето е предвидено да преминава подземно през имот с идентификатор: 65334.225.173 (ГФ) и въздушно през имоти 65334.226.149 (воден обект) и 65334.226.794 (дървопроизводителна горска площ) по кадастралната карта на гр. Сандански. За нуждите на инвестиционното предложение в имот с идентификатор 65334.225.173 се предвижда изграждане на нов стълб, който ще осъществи прехода от подземно към въздушно ел. захранване на КТП в имот с идентификатор 65334.226.7842.
Инвестиционното предложение за пренос на електроенергия по надземни кабели е включено в т. 3, буква „б" от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС, предвид което така заявеното инвестиционно предложение подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава шеста на ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Гореописаното инвестиционно предложение е предвидено да се реализира в границите на защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г. изм. и доп.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш".
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански.