Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №53/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на селскостопански обор за животни в имот №056009 с площ 1.189 дка в землището на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в имота да се изгради селскостопански обор за отглеждане на 50 бр. крави. Необходимите водни количества за отглеждане на животните в обем 360 м3/годишно се предвижда да се осигурят чрез изграждане на собствен водоизточник.
Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д" и т. 10 буква „н" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на имота, предмет на инвестиционното предложение, се установи, че същият не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на една защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно защитена зона BG0002076 „Места" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51 от 2010 г.).
Инвестиционното предложение като предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава трета от същата.
Извършената проверка за допустимост на инвестиционното предложение за „Селскостопански обор за животни, предвидено да се реализира в имот с номер 056009 в землището на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград" по реда на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002076 „Места", определен със заповедта за обявяването ѝ.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе по вероятността на значително отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитени зони на етапа на внесена от възложителя информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гърмен, кметство с. Хвостяне и директора на БДЗБР-Благоевград.