Съдържание

Посетители

В момента има 305  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №52/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на кравеферма за отглеждане на 250 бр. крави в имот №029006 с площ 10.729 дка в землището на с. Марчево, община Гърмен,област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в имота да се изгради кравеферма с капацитет 250 бр. животни. Необходимите водни количества за отглеждане на животните в обем 360 м3/годишно се предвижда да се осигурят чрез изграждане на собствен водоизточник.
Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д" и т. 10 буква „н" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Горецитираният имот, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) - BG00002076 „Места", определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона "Места", определен със заповед № РД – 532/26.05.2010 г на министъра на околната среда и водите.
В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него липсва информация за начина на захранване на обекта с ел. енергия, вкл. подробна информация за застрояването в границите на имота. Това затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираната защитена зона, предвид което е необходимо с искането за преценяване на необходимостта от ОВОС да бъде представена следната допълнителна информация:
- подробно описание на предвидените за изграждане сгради в имота, като се посочи необходимата застроена площ за всяка една от тях, като се посочи еднозначно общата застроена площ;
- начин на захранване на обекта с ел. енергия;
- да се направи описание и характеристика на имотите, които ще бъдат засегнати от електропроводната връзка и представи схематичното разположение на ел. проводната връзка върху панорамната скица на имота с посочване на дължини и засегната площ;
- ползването на незастроената част в имота;
- информация за ползването на близко разположени имоти, в близост има ли друго застрояване;
- предвижда ли се ограждане на имота, вкл. вида на оградата, площ;
- предвижда ли се изграждане на пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадъчните води преди отвеждането им в изгребната яма.
След представяне на горната информация и въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС".
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гърмен, кметство с. Марчево и директора на БДЗБР-Благоевград.