Съдържание

Посетители

В момента има 384  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №48/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на спортен комплекс в двора на VІІІ СОУ Благоевград в имот с идентификатор 04279.626.30 и площ 22081 м2 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в двора на училището на площ от 10250 м2 да се изгради спортен комплекс, включващ следните съоръжения:
- 2 бр. футболни игрища с размери 20/40 м;
- 2 бр. тенис-корта с размери 36.60/18.30 м;
- закрит плувен басейн с необходимите към него помещения;
- паркинг с около 100 паркоместа.
Спортният комплекс ще бъде ползван от ученици и външни посетители.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи от съществуващата мрежа НН.
Необходимите количества вода за функционирането на спортния комплекс ще се осигурят от изградената водопроводна мрежа на града, а отпадъчните води ще се заустят в градската канализационна мрежа.
Заявеното инвестиционно предложение самостоятелно попада в обхвата на т. 10, буква „б" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда, по смисъла на §1, т. 29в, подточка "в" от Допълнителните му разпоредби и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на имота, предмет на инвестиционното предложение, се установи, че същия не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:

  • защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г., изм. и доп.);
  • защитена зона BG0002099 „Кочериново" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).

Инвестиционното предложение, като предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, включително и върху най-близо разположените, по реда на глава трета от същата.
След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която гореописаното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", вкл. и върху най-близо разположените защитени зони BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" и BG0002099 „Кочериново".