Съдържание

Посетители

В момента има 242  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №46/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на четириетажна жилищна сграда и магазин - земеделска аптека в поземлен имот с идентификатор 56126.602.1325 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение в горе посочения имот е предвидено да бъде изградена жилищна сграда и магазин - земеделска аптека със застроена площ 125 м2. Предвидено е в рамките на имота да бъдат обособени 7 броя паркоместа.
Предвидено е земеделската аптека да бъде разположена на партерния етаж на жилищната сграда и да включва: аптека, офис склад и санитарен възел.
В аптеката е предвидено да бъдат продавани продукти за растителна защита в малки опаковки от втора и трета категория за употреба; торове; средства за дезинфекция, дезинсекция и дератизация; лични предпазни средства за работа с продукти за растителна защита и торове.
Съхранението на препаратите, които ще бъдат продавани в земеделската аптека ще бъде сезонно (за около 5 месеца) в обособения за целта склад.
Инвестиционното предложение е ново и попада в обхвата на т. 11, буква „л" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на имота, предмет на инвестиционното предложение, се установи, че същия не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:

  • защитена зона BG0000167 „Беласица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 185/2007 г., изм. и доп.);
  • защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение, като предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, включително и върху най-близо разположените, по реда на глава трета от същата.
След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която гореописаното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", вкл. и върху най-близо разположените защитени зони BG0000167 „Беласица" и BG0001023 „Рупите - Струмешница".
Писмото е изпратено до кмета на община Петрич.