Съдържание

Посетители

В момента има 149  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №45/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за безвъзмездно приемане на разделно събрани отпадъци в УПИ ХІ, кв. 312 по регулационния план на гр. Петрич, имот с идентификатор 56126.601.15 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград "

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в имот с идентификатор 56126.601.15, разположен в промишлена зона на гр. Петрич да се изгради площадка за безвъзмездно приемане на разделно събрани отпадъци.
На площадката се предвижда да се приемат различни по вид отпадъци: обемисти домакински отпадъци (шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и др.), строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата в малки количества биоразградими, вкл. зелени отпадъци, батерии, електрически уреди и др. Ще се предвидят и места за приемане на опасни отпадъци от домакинствата. Площадката ще бъде оградена и ще бъдат организирани съответните площи, контейнери и съдове за различните видове отпадъци. Предвижда се изграждане на административно-битова сграда, в която ще има административен офис и санитарно помещение. Необходимите водни количества ще бъдат осигурени от водопроводната мрежа на гр. Петрич. Електрозахранването ще бъде от мрежа НН на града. Отпадъчните води ще бъдат включени в канализационната мрежа на населеното място.
Предвид горе изложеното така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „д" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0000167 «Беласица» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000167 «Беласица».
Писмото е изпратено до кмета на община Петрич.