Съдържание

Посетители

В момента има 189  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №44/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Реконструкция на ВЛ 110 кV „Илинден" по метода „стъпка в стъпка" от стълб №10 до ВЕЦ „Рила" на две тройки проводници АСО 400 и подмяна на мълниезащитно въже от п/ст „Джумая" до ВЕЦ „Рила" с м.в. тип ОРGW, землище с. Рилци и гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, и с. Пороминово, с. Стоб и гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил и гр. Рила, община Рила, област Кюстендил"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на ВЛ 110 кВ „Илинден" по метода „стъпка в стъпка" от стълб №10 до ВЕЦ „Рила" на две тройки проводници АСО 400 и подмяна на мълниезащитно въже от п/ст „Джумая" до ВЕЦ „Рила" с м.в. тип ОРGW. Предвидена е подмяна на съществуващата стълбова линия от една на две тройки проводници с дължина 14.52 км, състояща се от 54 бр. стълбове. Новите стълбове са стомано-решетъчни с по-голяма височина на места и се предвижда да се изграждат на мястото на старите. Изкопните работи за фундаментите са с дълбочина до 3,5 м. Фундаментите на стълбовете е предвидено да се изпълнят от бетон излят на място.
Предвид изложеното по-горе считаме, че така заявеното инвестиционно предложение се явява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на обект, попадащ в обхвата на т. 3, буква „б" на Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава шеста на ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.


ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Трасето, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същото попада частично в границите на защитена зона BG0002099 "Кочериново" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002099 "Кочериново", определен със заповедта за обявяването й.
Преценка за вероятна степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще бъде извършена на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС".
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Благоевград, с. Рилци, община Кочериново, с. Пороминово, с. Стоб и община Рила.