Съдържание

Посетители

В момента има 174  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №43/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на кариера за добив на баластра в концесионна площ „Плоски", землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на кариера за добив на баластра от концесионна площ „Плоски" с площ 249480 м2, включваща участъците на находище „Плоски" с площ 224956 м2 и съпътстващи терени с площ 24524 м2 за изграждане на рампи, временни насипища за откривката, площадки за фургони, за механизацията и др.
Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „а" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.


ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Заявената концесионна площ не попада в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологично разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони, както следва:
- BG0000366 "Кресна - Илинденци" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.), отстои на около 1,5 км от заявената концесионна площ;
- BG0002003 "Кресна" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.), отстои на около 3 км от заявената концесионна площ;
- BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г. изм. и доп.), отстои на около 3 км от заявената концесионна площ.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните горе защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.
Преценка за вероятна степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще бъде извършена на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС".
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и с. Плоски и Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район".