Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №41/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изземване на наносни отложения от р. Струма до 16 000 м3/год. в землището на с. Плоски, община Сандански и с. Палат, община Струмяни, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С инвестиционно предложение се предвижда изземване на наносни отложения от коригиран участък от р. Струма с площ 53 дка и дължината 950 м, представен със следните координати:
- начална точка: В 41035ʹ30.2 и L 23013ʹ29.8;
- крайна точка: В 41035ʹ59.1 и L 23013ʹ12.2.
Общото количество на натрупаните наноси е около 80000 куб. м, годишно се предвижда да се изземват до 16000 куб. м. С част от добития материал се предвижда извършване на укрепителни мероприятия в участъците на корекцията на реката. Остатъчните количества ще се извозват и складират в имот №050013, землище на с. Плоски, община Сандански.
Подхода към участъка ще се извършва по съществуващ полски път. За движение на техниката от заявената за добив площ до имот №050013, землище на с. Плоски е предвидено да се ползват съществуващи пътища.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 2, буква "в" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.


ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Заявената площ, описана с координатите на точките от №133 до №166, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близката защитена зона до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е BG0000224 "Огражден - Малешево" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение на Министерски съвет №661 от 16.10.2007 г. (обн. ДВ бр.85/2007 г.), разположена на около 250 м югозападно от заявената площ.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
След преглед на представената документация на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Изземване на наносни отложения от р. Струма до 16000 куб. м/год., землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград и с. Палат, община Струмяни, област Благоевград, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0000224 "Огражден - Малешево".
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански, с. Плоски, община Струмяни, с. Палат и Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район".