Съдържание

Посетители

В момента има 268  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №131/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерии в поземлен имот с идентификатор 04279.78.128 и площ 20.047 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Във връзка с Решение № 223/05.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите за отмяна на Решение № № 36-П/14.08.2013 г. на директора на РИОСВ-Благоевград и определение № 1958/12.11.2013 г. на Административен съд – Благоевград за прекратяване на производството по административно дело № 704/2013 г. по описа на съда

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната  среда: 

Съгласно представената информация се предвижда в посочения имот с начин на трайно ползване „за електроенергийно производство" да се изгради полиетиленова оранжерия от блоков тип на площ от 10.080 дка. В оранжерията се предвижда да се отглеждат домати и краставици, а средният годишен добив да бъде - около 25÷35 т краставици и 15÷25 т домати от декар. При производството на зеленчуците няма да се ползват препарати за растителна защита. Напояването на културите се предвижда да се осъществява чрез капкова поливна система.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.
Обръщаме Ви внимание, че становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград ще бъде изискано на етапа на внесената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, на основание § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби от Наредбата за ОВОС.

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в граници на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните зони:
- защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), допълнен с Решение №661 на Министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85 от 2007 г.), и с Решение №802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.);
- защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-781/29.10.2008 г. (ДВ, бр. 104 от 2008 г.).
Инвестиционното предложение, като предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, включително и върху най-близо разположените, по реда на глава трета от същата.
След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони, вкл. и върху най-близо разположените защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград и директора на БДЗБР.