Съдържание

Посетители

В момента има 186  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №128/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Отработване на запасите от баластра /пясък и часъл/ за обикновен бетон, строителни разтвори и пътни настилки от находище „Крумово", община Кочериново, област Кюстендил с площ 139 095 кв. м"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г.,  посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната  среда: 

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда разработване на кариера за добив на строителни материали – речна баластра (пясък и чакъл) от находище „Крумово". Площта на находището е 139 095 кв. м. Концесионната площ на находище „Крумово" е 179 704 кв. м, която включва площта на утвърдените запаси и ресурси, и необходимите площи за осъществяване на дейностите по концесията. С Решение № 839/24.10.2010 г. на Министерски съвет е предоставена концесия за добив на подземни богатства от находище „Крумово", землище на с. Крумово, община Кочериново, област Кюстендил със срок 25 години.
Предвид горе изложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 2, буква „а" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Заявената концесионна площ, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същата попада частично в границите на защитена зона BG0002107 "Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 104/2008 г.). Площта на самото находище „Крумово" описана с координатите на точките от №1 до №14, съгласно приложен координатен регистър не попада в границите на защитени зони (Натура 2000 места).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002107 "Бобошево", определен със заповедта за обявяването й.
В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него не е представена характеристика на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите. Това затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираната защитена зона. В предвид това с искането за преценяване на необходимостта от ОВОС е изискано да бъде представена следната допълнителна информация:
- характеристика на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите, попадащи на територията на концесионната площ, вкл. да се представят актуални скици на имотите, които попадат на територията й;
- да се определи реално добивната площ на находище „Крумово", в предвид отразеното ограничение за магистрален газопровод, съгласно приложена актуална скица на имот №000717, землище на с. Крумово, община Кочериново;
- да се даде подробна информация за необходимостта от изсичане на дървесна и храстова растителност в границите на концесионната площ;
- върху подходяща панорамна скица да се посочат схематично пътищата, които ще се ползват при движението на техниката от заявената концесионна площ до посоченото ТМСИ – Кочериново.
След представяне на горната информация и въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС".
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Кочериново, кмета на с. Крумово и директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград