Съдържание

Посетители

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №94/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 1000 броя овце и кози в имот №009009 с площ 6.721 дка, местност „Иловицата“, землище на с. Кърпалево, община Струмяни, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в имота да се изградят два броя сгради за отглеждане на овце-майки, битова сграда с доилна зала, помещение за съхранение на млякото, помещение за измиване на съдове и помещение за почивка на персонала. През родилния период в сградите за отглеждане на овце е предвидено обособяване на сектор агнилно с временни прегради. Предвидената застроена площ е ~ 900 м2. Предвижда се изграждане на торохранилище за съхранение на тор.

През деня се предвижда животните да бъдат пускани и на свободна паша.

Захранването с ел. енергия е предвидено да се осъществи от съществуваща мрежа НН, чрез изграждане на кабелно отклонение в сервитута на общински път с дължина до 200 м. Захранването на фермата с вода се предвижда да се осъществи от съществуващ водопровод, собственост на ВиК „Стримон“ ООД – с. Микрево, за което има сключен предварителен договор. Отпадъчни води е предвидено да се заустват в изгребна яма.

Описаното инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Горе цитираният имот, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от „ОВОС“.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Струмяни, кметство с. Кърпелево и директора на БДЗБР-Благоевград.