Съдържание

Посетители

В момента има 356  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №90/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Залесяване на 65 дка с фиданки „Топола“ за производство на биомаса и изграждане на рехава ограда в имот №028002 с обща площ 69.151 дка в местността „Лъките“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С инвестиционното предложение се предвижда залесяване на имот №028002 с бързорастящи видове „Топола“ за производство на биомаса и изграждане на рехава ограда. За напояване на насажденията е предвидено ползване на повърхностен воден обект посредством водоноска, като за едни сезон са предвидени водни количества в размер на 36400 м3/год. Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „г” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, предвид което подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на имота, предмет на инвестиционното предложение, се установи, че същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони: 

? защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ бр. 28 от 2010 г.);

? защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение, като предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположените защитени зони по реда на глава трета от същата.

Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе по вероятността на значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване най-близо разположените защитени зони на етапа на внесена от възложителя информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич и кметство с. Рупите и директора на БДЗБР-Благоевград.