Съдържание

Посетители

В момента има 513  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №82/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма в имот № 017445, м. „Блатата“, землище на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на овцеферма в която ще се отглеждат през годината около 400 бр. овце майки от специализирана месодайна порода. Първоначално ще се прилага еднократно агнене в годината, а при втори етап ще се прилагат схеми на уплътнено заплождане и агнене на овцете – три пъти в рамките на две години. Общо през годината във фермата се предвижда да се отглеждат 400 бр. овце майки, агнета за угояване ~ 616 бр., женски шилета ~109 бр., подрастващи кочлета – и кочове ~ 16 бр.). През периода на едно агнене през годината се предвижда да бъдат отглеждани около 1150 бр. животни, а при три оагвания на 2 години около 1400 бр. животни годишно. Предвидената технология за отглеждане е оборно-пасищна, с ползване на паша през летния сезон. Годишната производствена програма на база на структурата на стадото се очаква да бъде около 28.43 т месо, 2.064 т вълна и 451.450 т оборски тор.

Общата площ на имота, предмет на инвестиционното предложение е 6 858 м2. Предвижда се да бъдат изградени 2 сгради за овце майки, 1 комбинирана сграда за отглеждане на ремонтни женски шилета и агнета за угояване и сграда за отглеждане на мъжки разплодни шилета, кочлета и кочове. Общата застроена площ в имота се предвижда да бъде около 2500 м2.

Инвестиционно предложение е ново, попада в обхвата на т. 1, буква „д“ на Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001021 “Река Места”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитена зона BG0001021 “Река Места”.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие ще бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Банско, на кметство Кремен и до БДЗБР- гр. Благоевград.