Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №81/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Първоначално залесяване на неземеделски земи, имоти с №№066073, 066074 и №066077, местност „Ковачева полена“, землище на с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Намерението Ви за първоначално залесяване на неземеделски земи е включено в т. 1, буква «г» от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони, чиито граници се припокриват изцяло:

  • защитена зона „Рила” с идентификационен код BG0000495 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 21/2007 г., изм. и доп.);
  • защитена зона „Рила” с идентификационен код BG0000495 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 100/2008 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ. бр. 73 от 2007 г., изм. и доп., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му със защитените зони по реда на глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за първоначално залесяване на неземеделски земи, предвидено да се реализира в имоти с номера 066073, 066074 и 06677 в землището на с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000495 „Рила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Горно Драглище.