Съдържание

Посетители

В момента има 338  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №80/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра за преработка на мляко в имот № 027027 с площ 1.158 дка, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда изграждане на мандра за производство на бяло саламурено сирене с капацитет до 3 т дневно. Така заявеното инвестиционно предложение е включено в т. 7, буква «в» от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Гореописаното инвестиционно предложение е предвидено да се реализира в границите на защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ. бр. 107/2007 г. изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ. бр. 73/2007 г.; изм. и доп.).

В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него липсва подробна информация за застроената площ в границите на имота от елементите на инвестиционното предложение, вкл. информация за местоположението и дължината на ел. и В и К връзките, необходими за функциониране на обекта. Това затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горе цитираната защитена зона. В предвид това с искането за преценяване на необходимостта от ОВОС, като отделно приложение е изискано да бъде представена допълнителна информация.

ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС:

Инвестиционното предложение е допустимо с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР 2010 – 2015 г.

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански и кмета на с. Лиляново.