Съдържание

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №77/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерии в поземлен имот №102020 с площ 8.069 дка в местност „Долни лозя - 2“, землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда да бъдат изградени оранжерии, в които ще се отглеждат целогодишно домати и краставици, чрез хидропонна система с агроперлит в контейнери. За напояване ще се ползва вода от ГНК „Кожух“, собственост на Напоителни системи, за което е представено съгласувателно писмо. Захранването на оранжериите с ел. енергия ще се осъществи чрез дизелов генератор. Не се предвижда отопление на същите. Така заявеното инвестиционно предложение е включено в т. 1, буква «в» от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони BG0002098 «Рупите» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 282/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 28/2010 г.) и BG0001023 „Рупите-Струмешница”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ. бр. 107/2007 г.)

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ. бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002098 «Рупите» и BG0001023 „Рупите-Струмешница”.

ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС:

Инвестиционното предложение е допустимо с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР 2010 – 2015 г.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич и с. Кърналово.