Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 82/ 2009 г.

„ДЪ РИЧ ЛАЙТ” ООД, ГР. ДУПНИЦА 2600, ул. „Бачо Киро”, документация за инвестиционно предложение: «Разширение и изменение на МВЕЦ „Филипово” на р. Осеновска, ляв приток на река Места, в землище на с. Филипово”, Община Банско, Област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е разширение/изменение на  инвестиционно предложение попадащо в обхвата на т. 3, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и  съгласно чл. 93, ал. 1,  т. 2 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвид обстоятелствата:

- че инвестиционното предложение попада в защитена зона (ЗЗ) за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с наименование “Река Места” и индентификационен код BG 0001021, приета с Решение № 802 от 4 декември 2007 г. на Министерски съвет (Обн. ДВ. бр. 107 от 2007 г.);

- инвестиционното предложение се явява разширение и изменение на  инвестиционното предложение, включено в приложение №2 на ЗООС,

и съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 4 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще бъде извършена на етап “преценяване на необходимостта от ОВОС” и след внасяне от страна на възложителя на допълнителна информация и документация.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община  Банско и с. Филипово