Съдържание

Посетители

В момента има 117  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 67/ 2009 г.

Г-н Георги Илиев, Община Кресна, с. Долна Градешница, документация за инвестиционно предложение: за изграждане на оранжериен комплекс в имот № 005071 с площ 25.342 дка, местност “Орехово поле”, землище на с. Долна Градешница, Община Кресна

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация инвестиционно предложение включващо и изграждане на инсталация за производство на пара и тола вода (водогреен котел с мощност 1 ccal/h за нуждите на предвиждания за изграждане в имота оранжериен комплекс) попада в т. 3, буква “а” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 82, ал. 3 и чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционно предложение за изграждане на оранжериен комплекс в землището на с. Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград попада в границите на защитена зона “Кресна” с идентификационен код BG0002003 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД -748/24.10.2008 г., обн. в ДВ, бр. 97/2008 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”, във връзка с ал. 2 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 3 от Наредбата се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Кресна”, определен със заповедта за обявяването й.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона “Кресна”.

На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС преценката за вероятната степен на въздействие ще бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Долна Градешница и кмета на Община Кресна