Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 90/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-жа Верка Михайлова Мановска – председател на фондация „Свети Мина”, гр. София, ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 244, вх. Б, ап. 25

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на манастирски комплекс „Свети Мина” в имот №016013 с площ 2.671, местност „Ратиките”, землище на с. Балдево, Община Гърмен, Област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на манастирски комплекс е включено в т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имот №016013, местността “Ратиките”, землище на с. Балдево, общ. Гърмен, обл. Благоевград попада в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”, а именно – защитена зона “Места”, с код BG0002976 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите.

Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционно предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС и в тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г.), наричана по-нататък “Наредбата за ОС”, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона Места”, с код BG0002976 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите

Представената с уведомлението информация не съдържа достатъчна информация по отношение на “характеристика на засегнатата територия”. Същата е необходимо да бъде представена с информацията към искането за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще бъде извършена на етап “Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Гърмен и кмета на с. Балдево.