Съдържание

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 88/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Александър Краваров – кмет на Община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1

документация за инвестиционно предложение:„Вътрешна водопроводна мрежа на с. Кремен, Община Банско – подобект на Проект „Вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на с. Кремен и с. Осеново, Община Банско, Област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно информацията и документацията съдържаща се в уведомленията, сe предвиждат реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Кремен и изграждане на напорен резервоар разположен в имот №000215, землище на с. Кремен, Община Банско, Област Благоевград.

Инвестиционното предложение за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Кремен не попада в обхвата на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.

Намерението Ви за изграждане на напорен резервоар е включено в точка 10, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

От представените скици и картен материал към преписката, става ясно, че не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биолгичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона e BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.)

Предложението подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г.), наричана по-нататък “Наредбата за ОС”, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава трета от Наредбата за ОС.

Представеното уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС и приложенията към него съдържат цялата изискуема се информация и документация в съответствие с Приложение №2 към чл. 10, ал. 2, Част Б.

Преценката за вероятната степен на отрицателното му въздействие върху защитените зони предвид чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап «Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС».

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Кремен.