Съдържание

Посетители

В момента има 364  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 87/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Димитър Чонгов – управител на „ПИРИН КАМ” ООД, ГР. Гоце Делчев, ул. „Христо Ботев” № 12

документация за инвестиционно предложение: „Добив на строителни материали – мрамори от находище „Воденицата” с площ 156 327 кв. м, землище на с. Ново Лески, Община Хаджидимово, Област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение за „Добив на строителни материали – мрамори от находище „Воденицата” с площ 156 327 кв. м, землище на с. Ново Лески, Община Хаджидимово, Област Благоевград”.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Не се предвижда инвестиционното предложение да се осъществи в границата на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са:

  • BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.);
  • BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” с идентификационен код за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.)

Предложението подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г.), наричана по-нататък “Наредбата за ОС”, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава трета от Наредбата за ОС.

Представеното уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС и приложенията към него съдържат цялата изискуема се информация и документация в съответствие с Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2, Част Б.

Преценката за вероятната степен на отрицателното му въздействие върху защитените зони предвид чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап «Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС».

Копие от писмото е изпратено до кметовете Община Хаджидимово и с. Ново Лески.