Съдържание

Посетители

В момента има 248  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 76/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Инж. Красимир Герчев, кмет на Община Разлог, със седалище и адрес на управление гр. Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 1

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на на младежки център в УПИ Х-276 с площ 2.325 дка в кв. 25 по плана на с. Баня, Община Разлог”
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на младежки център (предвиждащ изграждане на спортна зала и спортна площадка) в двора на основно училище “Св. Паисий Хилендарски” в с. Баня попада в обхвата на т. 10, буква “б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение за изграждане младежки център предвиждащ изграждане на спортна зала и спортна площадка в двора на основно училище “Св. Паисий Хилендарски” в с. Баня по принцип подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на  чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а” и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, публ. ДВ, бр. 73/2007 г.).

За да бъде проведена разписаната в чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС процедура относно преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони е необходимо при внасяне на искането за преценяване на необходимостта от ОВОС да представите в РИОСВ, гр. Благоевград и уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Баня.