Съдържание

Посетители

В момента има 277  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 74/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Йордан Гуров, живущ в гр. Сандански, ул. “Ст. Димитров” № 11

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно обурудване (ИУЕЕО) към пункт за изкупуване на черни и цветни метали в имот № 159071, местност “Хано”, землище на гр. Сандански, Община Сандански”
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената иформация в уведомлението и документцията към него е предвидено изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и съхранение на НУБА и ИУЕЕО към пункт за изкупуване на черни и цветни метали към пункт за изкупуване на черни и цветни метали в имот № 159071, местност “Хано”, землище на гр. Сандански, за който директора на РИОСВ, гр. Благоевград е издадал решение за преценяване необходимостта от ОВОС № БД-169-ПР/2007 г. и за който е издадена заповед № АБ-86/21.04.2008 г. за одобраване на ПУП-ПРЗ от кмета на Община Сандански.

Инвестиционното предложение за изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и съхранение на НУБА и ИУЕЕО е включено в т. 11, буква “д” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС.

Така заявеното намерение, представлява изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”.

Представената в уведомлението информация е достатъчна, за да се извърши преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие ще се извърши след внасяне на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Сандански.