Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 72/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Васил Чобанов, управител на “Аква енерджи” ООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. “Чаталджа” № 1 А

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на МВЕЦ на р. Мътница от кота 1095 м до кота 925 м, землище на с. Тешово, Община Хаджидимово”
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на МВЕЦ на р. Мътница от кота 1177 до кота 760 м попада в обхвата на т. 3, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ с водохващане на река Мътница на кота 1095 м и сградоцентралана кота 925 м, землище на с. Тешово, Община Хаджидимово е предвидено да се осъществи в границите на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG 0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 802/4.12.2007 г. списък от защитени зони.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”, във връзка с ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

Представеното уведомление и приложенията към него не дават достатъчно информация относо характера на засегнатите площи от елементите на инвестиционното предложение (водохващане, тръбопровод, изравнител, сградоцентрала и връзка с електропреносната мрежа). Това затруднява извършването на преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони.

Предвид горното и на основание чл. 11 от Наредбата за ОС е необходимо едновременно с искането за преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС, като отделно приложение да представите следната информация:

  • характеристика, описание и актуални скици на имотите, в които ще бъдат разположени елементите на инвестиционното предложение (водохващане, вид рибен проход, изравнител, трасе и дължина на канали/или водопровод, площадка на МВЕЦ, трасе на електропреносна мрежа и необходими временни или постоянни пътни връзки);
  • дължина и начин на изпълнение на електропреносната мрежа (подземно или надземно изпълнена);
  • тъй като ще бъдат засегнати земи от Държавен горски фонд е необходимо да се приложи таксационна характеристика на засегнатите площи, която се съдържа в ЛУП (лесоустройствен проект) на съответото Държавно горско стопанство, в чийто териториален обхват попада заявената площ;
  • да се направи характеристика (описание) и на площите, които се намират в близост до коритото на р. Мътницаот кота 1095 м до кота 925 м. в обхвата има ли наличие на дървестна растителност;
  • да се представи информация и за броя на съществуващите и одобрени МВЕЦ на р. Мътница. При условие, че има такива да се посочи на картен материял каква част отводното течение на реката е заета от съоръжения на съществуващи МВЕЦ;
  • да се даде информация за наличие на други намерения в близост до предлаганотомесоположение или съществуващи обекти и дейности, както и съществуващото или определено по предназначение ползване на блезко разположени имоти.

След внасяне на изисканата информация ще се извърши оценка за съвместимост на инвестиционното предложение по реда на глава трета от Наредбата за ОС .

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Хаджидимово и с. Тешово