Съдържание

Посетители

В момента има 391  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 69/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Андон Тотев, кмет на Община Сандански със седалище гр. Сандански, бул. “Свобода” № 14

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 еквивалентни жители (е.ж.) в имот № 105020 с площ 0.744 дка, местност “Стара река”, землище на с. Лещница, Община Сандански”
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 е.ж. попада в обхвата на т. 11, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 е.ж. по принцип подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на  чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а” и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, публ. ДВ, бр. 73/2007 г.).

За да бъде проведена разписаната в чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС процедура относно преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони е необходимо при внасяне на искането за преценяване на необходимостта от ОВОС да представите в РИОСВ, гр. Благоевград и уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Лещница.