Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 68/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Андон Тотев, кмет на Община Сандански със седалище гр. Сандански, бул. “Свобода” № 14

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2000 еквивалентни жители (е.ж.) в част (на площ от 2.500 дка) от имот № 074006 с обща площ 6.960 дка, местност “Черниците”, землище на с. Склаве, Община Сандански”
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2000 е.ж. попада в обхвата на т. 11, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционно предложение за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с капацитет 2000 еквивалентни жители в част от имот № 074006, землище на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград попада в границите на защитена зона “Рупите - Струмешница” с идентификационен код BG0001023 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 802/4.12.2007 г. списък от защитени зони.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”, във връзка с ал. 2  от Наредбата , инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал.3 от Наредбата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите - Струмешница”.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Склаве.