Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 66/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Стоян Пашов управител на “Стоян Пашов - 2006” ООД със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. “Илия Батаклиев” № 5

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на МВЕЦ от кота 745 м до кота 560 м на р. Реката (Върбишки дол), ляв приток на р. Места, землище на с. Дъбница, Община Гърмен”
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на МВЕЦ от кота 745 м до кота 560 м на р. Реката (Върбишки дол) попада в т. 3, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

След преглед на представената с уведомлението информация се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена ЗЗ «Родопи - Западни» с код BG0001030 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет и ЗЗ «Места» с код BG0002076 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите. 

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3, буква «а», във връзка с ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.

Преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху близко разположени защитени зони ще се извърши по реда на глава втора, раздел ІІІ от Наредбата след внасяне на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС. 

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Гърмен и с. Дъбница.