Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 44/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Александър Бангеев, управител на «Пирин-строй» ЕООД, със седалище гр. Разлог, ул. «Христо Ботев» № 87

документация за инвестиционно предложение: Изграждане на МВЕЦ в имот № 001010 с площ 7.943 дка и рибовъдна ферма за изскуствено отглеждане на потомства от пъстървови видове риба в имот № 001009 с площ 4.000 дка, местност «Исток», землище на с. Баня, Община Разлог

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на МВЕЦ, рибовъдна ферма за изскуствено отглеждане на потомства от пъстървови видове риба и собствен водоизточник за нуждите на рибовъдната ферма попадат съответно в обхвата на т. 3, буква “3”, т. 1, буква „е” и т. 10, буква „н” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Предвид това, че същите се предвижда да бъдат изградени в съседни имоти и съгласно чл.81, ал. 2 от ЗООСза интегриране на предвижданията в процеса по ОВОС същите ще се разглеждат като едно инвестиционно предложение, което съгласно  чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС  подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация имоти  № 001010 и № 001009 не попадат в защитени територии по смисъла на закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то подлежи и на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3., буква “а” във връзка с ал. 2 от същия член на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Представената в уведомлението информация и достатъчна за да се извърши преценка за вероятната степен за отрицателно въздействиевърху защитените зони. Преценката за вероятната степен за отрицателно въздействиевърху защитените зони ще се извърши след внасяне на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община Разлог и с. Баня