Съдържание

Посетители

В момента има 158  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 43/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: инж. Вельо Илиев кмет на Община Петрич със седалище гр. Петрич, ул. «Цар Борис ІІІ» № 24

документация за инвестиционно предложение: Подобряване на топлотехническите характеристики,предвиждащо и изграждане на воднопомпена отоплителна система с котел на твърдо гориво на обект ОДЗ «Синчец», разположен в УПИ ХV-551 по плана на с. Първомай, Община Петрич

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за подобряване на топлотехническите характеристики,предвиждащо и изграждане на воднопомпена отоплителна система с котел на твърдо гориво на обект ОДЗ «Синчец» попада в обхвата на т. 3, буква “а” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

УПИ ХV-551 по плана на с. Първомай не попада в защитени територии по смисъла на закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то подлежи и на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3., буква “а” във връзка с ал. 2 от същия член на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

За да бъде проведена разписаната в чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС процедура относно преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зоние необходимо при внасяне на искането за преценяване на необходимостта от ОВОС възложителя е необходимо да внесе и уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета с. Първомай.