Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 42/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Атанас Влахов, управител на «Славянка турс» ЕООД, съсъ седалище и адрес на управление с. Копривлен, Община Хаджидимово, ул. «Драма» №82

документация за инвестиционно предложение: Изграждане на ваканционо селище “Белите скали” в имот № 026116 с площ 3.008 дка, местност “Свети Петър”, землище на с. Гайтаниново, Община Хаджидимово

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на ваканционно селище “Белите скали” попада в обхвата на т. 12, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Поземлен имот № 026116, местност “Свети Петър” в землището на с. Гайтаниново, общ. Хаджидимово, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение се намира в границите на две защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” -  защитена зона (ЗЗ) “Славянка” с идентификационен код BG0002078 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 751/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 97/2008 г.) и ЗЗ “Среден Пирин - Алиботуш” с код BG0001028 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн., ДВ, бр. 107/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то подлежи и на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3., буква “а” във връзка с ал. 2 от същия член на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС е извършена проверка за допустимостта на инвестиционното предложение за изграждане на ваканционно селище “Белите скали”, при която се установи, че реализацията му не противоречи на режима на защитена зона “Славянка” с код BG0002078 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 751/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите.

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху гореупоменатите защитени зони. След прегред на предоставената информация и документация преценката е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в защитена зона “Славянка” и защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Хаджидимово и с. Гайтаниново.