Съдържание

Посетители

В момента има 440  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 33/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Серджо Пантано, управител на “Рила газ” ЕАД, със седалище гр. София, ул. “Алабин” № 36, ет. 5

документация за инвестиционно предложение: Газификация на гр. Сандански с подобекти разпределителен газопровод от ГИС Сандански до АГРС Сандански с дължина 11 км и диаметър на тръбата 300 мм, разпределителен газопровод с дължина 1 км от АГРС Сандански в имот № 071049, местност “Долни Орман”, землище на гр. Сандански до ГРМ Сандански и газоразпределителна мрежа на гр. Сандански с дължина 58 км, землища на гр. Сандански и с. Плоски, Община Сандански, с. Драката, с. Микрево и с. Палат, Община Струмяни

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за газификация на гр. Сандански с подобекти разпределителен газопровод от ГИС Сандански до АГРС Сандански с дължина 11 км и диаметър на тръбата 300 мм, разпределителен газопровод с дължина 1 км от АГРС Сандански в имот № 071049, местност “Долни Орман” до ГРМ Сандански и газоразпределителна мрежа на гр. Сандански с дължина 58 км попада в обхвата на т. 3, буква “б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената с уведомлението информация, инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.

В близост до предвидените за изграждане обекти - разпределителен газопровод от ГИС - Сандански до АГРС - Сандански с дължина 11 км,  АГРС - Сандански, ситуирана в имот с № 071049 в местността “Долни Орман”, землище на гр. Сандански, разпределителен газопровод от АГРС - Сандански до ГРМ Сандански и ГРМ в гр. Сандански с обща дължина 58 км се намират защитени зони “Огражден - Малешево” с код BG0000224 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 661/16.10.2007 г. списък от защитени зони и защитена зона “Рупите”, с код BG 0002098 за опазване на дивите птици, приета със Заповед №РД -282/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.2, ал. 1, т. 3, буква “а”, във връзка с  ал. 3 от Наредбата, подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на гореописаните защитените зони.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаните защитени зони.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на с. Плоски, Община Сандански, с. Драката, с. Микрево и с. Палат, Община Струмяни